charakterystyka leasingu

Mam uczulenie na Apple

Temat: PYTANIA !!!
1. Leasing operacyjny i kapitałowy, na kim ciąży obowiązek opłacenia amortyzacji ? 2. W jaki sposób płacona jest opłata podatku, jednorazowo czy od każdej umowy ? 3. Leasing finansowy, wymienić 3 podpunkty 4. Kiedy pracownik dostanie dodatkową płacę za wykonanie pracy? 5. Na podstawie czego oblicza się stawkę dla pracownika fizycznego ? 6. Co zawiera charakterystyka kwalifikacyjna, wymienić 3 cechy 7. Co mówi definicja dźwigni operacyjnej ? 8. Wzór do...
Źródło: aghzip.fora.pl/a/a,486.htmlTemat: : TRAXX Bombardiera i E 189 Siemensa
klienta absolutnie na rynek wolny i dlatego ma inna charakterystykę techniczna i optyczna. pozdrowienia
Źródło: infokolej.pl/viewtopic.php?t=8943


Temat: Biznes-plan
BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA I. Charakterystyka przedsięwzięcia. (rodzaj podejmowanej działalności; planowane zakupy inwestycyjne, budowa, rozbudowa, modernizacja; lokalizacja, powierzchnia; forma własności lokalu, umowy najmu lub dzierżawy) II. Opis przedsięwzięcia (opis produktu lub usługi – główne ... koszty: a) koszty zakupu: - surowców - materiałów, części zamiennych - towarów - usług wynagrodzenia pracowników z narzutami (ZUS,FP,FGŚP) c) amortyzacja d) odsetki od kredytów i pożyczek, umów leasingowych e) pozostałe koszty (czynsz, podatek od...
Źródło: forum.optymalizacja.com/index.php?showtopic=24814


Temat: pytania na kolokwium z finansów przedsiębiorstw
Finanse przedsiębiorstw i podstawy rachunkowości- zagadnienia 1. Dokonaj charakterystyki wybranej formy organizacyjno- prawnej przedsiębiorstwa. 2. Na czym polega transformacja majątku w firmie? 3. Wyjaśnij pojęcie płynności finansowej przedsiębiorstwa. 4. Struktura majątku i jej kształtowanie/ maj ... kredytowej. 16. Pożyczka a kredyt. 17. Rodzaje leasingu- porównaj. 18. Leasing a kredyt- na zasadzie porównania 19. Wyjaśnij pojęcia: karencja, transza, dyskonto. 20. Franchising- wyjaśnij pojęcie. 21. Factoring i forfaiting- porównaj. 22. Korzyści płynące z factoringu. 23. Znaczenie kredytu...
Źródło: tirpo2.fora.pl/a/a,64.html


Temat: Istota leasingu
Leasing stanowi formę finansowania przedsiębiorstwa poprzez zewnętrzne źródła. Jego istota sprowadza się do umożliwienia korzystającemu prawa do używania wszelkiego rodzaju rzeczy (np.: maszyn, samochodów), bez stawania się ich właścicielem. Taka konstrukcja umowy powoduje, iż do rozwoju gospodarczego przedsiębiorstwa nie trzeba na początku angażować dużych środków kapitałowych. Klasyfikacja umów leasingu i ich charakterystyka. Leasing operacyjny jest umową w wyniku której następuje przejściowe zaspokojenie zapotrzebowania na sprzęt. Zawiera się ją na określony czas, krótszy niż okres gospodarczej używalności środka trwałego. Przedmiot leasingu może zostać sprzedany korzystającemu na podstawie opcji wykupu lub odrębnej umowy. Leasing finansowy jest zawierany zazwyczaj na okres gospodarczej używalności przedmiotu. W okresie jego trwania następuje całkowity zwrot zainwestowanych środków (wraz z kosztami dodatkowymi), związanych z zakupem środka trwałego. Po zakończeniu umowy przedmiot leasingu może przejść automatycznie na własność korzystającego bądź może zostać przez niego wykupiony (opcja zakupu). Leasing bezpośredni charakteryzuje się tym, iż finansującym i dostawcą rzeczy jest tu przedsiębiorstwo, które w ramach prowadzonej działalności zajmuje się jej wytworzeniem. Dla producentów jest to dodatkowa forma promocji i marketingu. Leasing pośredni charakteryzuje się występowaniem w umowie po stronie finansującego, podmiotu zawodowo zajmującego się usługami leasingowymi (pośrednik). Nabywa on od producenta sprzęt na własny rachunek, a następnie przekazuje do używania korzystającemu. Leasing zwrotny jest formą umowy, w której w jednej osobie występuje podmiot będący jednocześnie dostawcą sprzętu jak i korzystającym. Operacja ta polega na tym, iż właściciel określonego dobra sprzedaje je finansującemu, a następnie bierze je do użytkowania na podstawie umowy leasingu. Ze względu na czas trwania umowy leasingu wyróżniamy: leasing krótkoterminowy – okres trwania nie przekracza jednego roku, leasing średnioterminowy – o okresie trwania od jednego roku do pięciu lat, leasing długoterminowy – o okresie trwania dłuższym niż pięć lat. Leasing czysty – gdzie wszystkie nakłady związane z utrzymaniem rzeczy obciążają korzystającego. Leasing pełny - – gdzie wszystkie nakłady związane z utrzymaniem rzeczy przejmuje na siebie finansujący. Ze względu na podmioty uczestniczące w umowie leasingu, możemy wyróżnić leasing krajowy – gdy stronami są podmioty posiadające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie jednego państwa; leasing międzynarodowy – gdy stronami są podmioty posiadające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie różnych państw. Leasing tenencyjny polega na oddaniu w używanie rzeczy na zasadach zbliżonych do leasingu zwrotnego, bez konieczności przenoszenia prawa własności na finansującego. Forma ta znajduje zastosowanie przy obrocie nieruchomości. Finansujący kupuje jedynie wartość niematerialną i prawną w postaci użytkowania rzeczy, a następnie oddaje ją w leasing podmiotowi trzeciemu. Pozwala to uniknąć kosztów związanych z obrotem...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1330


Temat: cynamonowy slajd
... należy auto zatrzymać w wyznaczonej pachołkami strefie o długości ok. 10m. Przed Startem Imprezy zorganizowane zostało zapoznanie z próbami Sz-3 (BRE-Leasing), Sz-4 (Subaru), Sz-5 (Castrol), które należy obowiązkowo odbyć. Bezpośrednio po...
Źródło: spotpno.pl/viewtopic.php?t=125


Temat: dostawa samochodu w formie leasingu
... sytuacji finansowej, technicznej oraz posiadają personel mający stosowne uprawnienia i kwalifikacje pozwalające na wykonanie zamówienia, e)przedłożą harmonogram spłat rat leasingowych łącznie z wykupem. f) przedłożą charakterystyke proponowanego samochodu Jeżeli Wykonawca ma...
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=1749


Temat: : Szkolenie dofinansowane dla mikro i małych przedsiębiorstw
a-informacje ogólne o wnioskodawcy b-charakterystyka rynkowa pomysłu potencjał wnioskodawcy - opis działalności i planowanych inwestycji znajomość rynku i konkurencji a-opis produktu i jego pozycja na rynku b-dystrybucja i promocja c-konkurencja na rynku d-charakterystyka dostawców e-analiza silnych i słabych stron działalności · opłacalność i efektywność przedsięwzięcia a-opis planowanej inwestycji, przewidywane wydatki b-sytuacja ekonomiczno – finansowa c-bilans jako podsumowanie wszystkich parametrów ekonomicznych Zapraszam do...
Źródło: forum.chojnice.net.pl/viewtopic.php?t=822


Temat: Szkolenie dofinansowane
... b-charakterystyka rynkowa pomysłu potencjał wnioskodawcy - opis działalności i planowanych inwestycji znajomość rynku i konkurencji a-opis produktu i jego pozycja na rynku b-dystrybucja i promocja c-konkurencja na rynku d-charakterystyka dostawców e-analiza...
Źródło: e-kwidzyn.pl/forum/viewtopic.php?t=5966


Temat: Sprawdzian - Pytania
jest: a)wynajem lub dzierżawa od prywatnego właściciela b)zaciągnięcie kredytu bankowego c)wynajem od gminy d)umowa leasingu 13.Podstawowym dokumentem umożliwiającym prowadzenie działalności gospodarczej, jako pojedynczy przedsiębiorca jest: a)wypis z rejestru przedsiębiorców b)umowa spółki ... d) zawarcie umowy na piśmie 18.Najważniejszym elementem biznes planu jest: a)charakterystyka firmy b)plan finansowy c)analiza rynku d)streszczenie 19.Biznes plan jest dokumentem, który objętościowo mieści się najczęściej na: a)ok.100 stronach b)ok.5 stronach...
Źródło: atdauni38.fora.pl/a/a,799.html


Temat: banki komercyjne- notatka
To sa tylko te rzeczy, ktore teoretycznie byly w wymaganiach. 1. Definicja banku 2. Podział i charakterystyka operacji bankowych 3. Przykłady poszczególnych rodzajów operacji bankowych 4. Funkcje Banku Centralnego 5. Organizacja ... factoring, leasing, → udzielanie gwarancji bankowych, poręczeń, awali, → prowadzenie bankowych otwartych funduszy inwestycyjnych. ▪ pośredniczące (usługowe), czynności wykonywane na zlecenie i ryzyko klientów oraz czynności ewidencyjno – rozliczeniowe, tj. prowadzenie...
Źródło: stosunkiath.fora.pl/a/a,181.html


Temat: Benzyna czy diesel.
... mnie nie przerazaja. Bardzo dobre charakterystyki silnika. Moim zdaniem sie oplaca. To tyle z opisu nowego samochodu mojej zony - a z koniecznosci przez najblizszy rok takze mojego. Za rok powracam...
Źródło: forum.roverki.pl/viewtopic.php?t=6989


Podobne
Powered by wordpress | Theme: simpletex | © Mam uczulenie na Apple